Regulamin opłat

REGULAMIN OPŁAT

                       Informacje dotyczące składek członkowskich
za zajęcia organizowane przez Uczniowski Klub Sportowy TYGRYS

 

1)  Opłata za zajęcia jest naliczana zgodnie z obowiązującym cennikiem- płatna z góry do każdego 5-go dnia miesiąca (przykład: składka za październik płatna jest do 5go października).
W przypadku spóźnionej płatności, dokonanej po 5tym danego miesiąca, składka członkowska jest wyższa o 10zł (liczy się data księgowania środków na koncie UKS TYGRYS). W przypadku płatności po 5-tym konieczne jest przeslanie na adres e-mail biura m.nogiec.kf@gmail.com potwierdzenia dokonania wpłaty składki wyższej o 10zł.

W przypadku dołączenia do zajęć później – opłaty składki za dany miesiąc należy dokonać do 2 dni od daty popisania umowy/ lub od daty uczestnictwa w pierwszych zajęciach*
*(liczy się data wcześniejsza)

2)  Opłacenie pełnej składki członkowskiej upoważnia do wzięcia udziału w treningach (niezależnie od liczby zajęć w danym miesiącu).

Przykład: przystąpienie do zajęć po połowie miesiąca wymaga opłacenia pełnej regulaminowej składki członkowskiej.

3)  Wielkość stałej składki miesięcznej jest określona w tabeli składki członkowskiej dostępnej na stronie www.tygrys.org.pl. Tabela ta jest dodatkowo załączona do dokumentów, które Rodzic/ Opiekun prawny otrzymuje przed złożeniem deklaracji uczestnictwa w zajęciach klubowych UKS TYGRYS

4)  W razie nieobecności dziecka na zajęciach (Uczestnika zajęć) Rodzic/ Opiekun prawny nie otrzymuje zwrotów kosztów, gdyż składki członkowskie nie są opłatą za zajęcia- jest to kwota stała w każdym miesiącu, wyliczona na podstawie rocznych kosztów utrzymania Klubu i realizacji celów statutowych; jej opłacenie jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa na zajęciach organizowanych przez UKS Tygrys w danej sekcji.

5)  Rodzic decyduje na początku roku o formie płatności, którą wybiera: forma składki członkowskiej semestralnej, rocznej lub miesięcznej (poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki w deklaracji i/lub poprzez dokonanie pierwszej wpłaty w danej formie płatności).

W przypadku wyboru składki semestralnej płatności za pierwszy semestr należy dokonać do 5 września (lub też do 5 października w przypadku zajęć rozpoczynających się od października), a za drugi semestr zawsze do 5 lutego. Jest to (terminowe opłacenie obu semestrów) warunek bezwzględny do otrzymania zniżki członkowskiej za dany rok szkolny (zniżka = przeliczenie składek na zajęciach).

Rok podzielony jest na 2 semestry (I semestr:  wrzesień-styczeń, II semestr: luty- czerwiec). W przypadku płatności składki semestralnej po terminie zostanie ona rozliczona jako płatność miesięczna (nie będą naliczone zniżki przysługujące z tytułu płatności semestralnej).

W przypadku płatności składki rocznej należy dokonać wpłaty składki do 5 września za cały rok szkolny (lub też do 5 października w przypadku zajęć rozpoczynających się od października).

W przypadku  wyboru składki miesięcznej, Rodzic/ Opiekun prawny opłaca składkę co miesiąc zgodnie z obowiązującą tabelą składek członkowskich, dostępną na stronie www.tygrys.org.pl oraz zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 1) niniejszego Regulaminu.

Składki opłacane w formie miesięcznej nie podlegają przeliczeniu rocznemu składek członkowskich.

W przypadku przejścia na składkę członkowską o niższej wysokości jeden kolejny miesiąc opłacany jest zgodnie z dotychczasowym rozliczaniem.

Przykład: uczeń trenuje dwa razy w tygodniu opłacając składkę członkowską w wysokości 125zł miesięcznie i w styczniu rezygnuje z drugich zajęć w tygodniu. Za miesiąc luty opłaca więc składkę 125zł, natomiast od marca jest to 70zł (przy płatności do 5go).

6) Zniżki członkowskie oraz przeliczanie roczne składek: jedynie w przypadku terminowego opłacania składek: rocznej oraz semestralnej  (zgodnie z terminami) przez przez cały rok szkolny (oba semestry). W innym wypadku każda składka ma charakter miesięczny (a nie przeliczeniowy).

7)  Ewentualną rezygnację z zajęć należy złożyć w formie pisemnej (forma papierowa lub via e-mail, ze skanem rezygnacji). Obowiązuje miesięczny lub semestralny* okres wypowiedzenia (*określone w Umowie). Wtedy także następuje rozliczenie uczestnictwa za zajęcia i w przypadku niedopłaty składek Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest dopłacić brakującą część składki.

Po uiszczeniu ostatniej wpłaty (składka członkowska za jeden kolejny miesiąc, liczony od momentu złożenia pisemnej rezygnacji z zajęć) umowa z naszą Szkołą zostaje rozwiązana.

Przykład: rezygnacja złożona 2-go stycznia  wymaga opłacenia składki członkowskiej za styczeń oraz za miesiąc kolejny, tj. luty.

Wypowiedzenie miesięczne/ semestralne* (*określone w Umowie), należy uregulować do 7 dni od złożenia wypowiedzenia.

Decyzję o tym, czy dziecko ma uczęszczać na zajęcia w okresie wypowiedzenia umowy prosimy przesłać wraz z jej pisemnym wypowiedzeniem (w innym wypadku Trener nie będzie zabierał dziecka na zajęcia w okresie wypowiedzenia).

8)  W przypadku odwołania zajęć przez Trenera (jego nieobecność- choroba, wyjazd) nie jest pobierana opłata za daną jednostkę treningową. Rozliczenie odwołanych przez Trenera zajęć będzie miało miejsce na koniec roku szkolnego.

9)  W przypadku odwołania zajęć z powodów niezależnych od organizatora (np. strajk, sytuacje losowe spowodowane przez siły wyższe) składka za zajęcia,  które się nie odbyły, jest w pełni płatna – ze względu na gotowość instruktora do prowadzenia zajęć. W takim wypadku jest możliwość odrobienia zajęć na innej grupie treningowej (w ramach opłaconej składki) – w późniejszym terminie.

10)  W przypadku czasowego zamknięcia szkół i/lub przedszkoli i/lub wprowadzenia czasowego zakazu prowadzenia zajęć sportowych dodatkowych treningi będą kontynuowane w formie zajęć on-line (z dostosowaniem programu każdego treningu tak, aby był możliwy do wykonania w domu). Wysokość składki członkowskiej (miesięcznej, semestralnej oraz rocznej) jest stała niezależnie od formy prowadzenia zajęć.

11)  W przypadku nadpłaty obliczonej przy rozliczeniu rocznym składek opłaconych w formie semestralnej lub rocznej (czyli: porównana zostanie liczba faktycznie przeprowadzonych zajęć z wpłaconą kwotą) nadwyżka ostanie zwrócona na konto Rodzica. Podliczenie roczne ma miejsce pod koniec semestru letniego i dotyczy osób spełniających warunki opisane w punkcie 5) niniejszego Regulaminu.

Umowa z naszą Szkołą zostaje zawiązana w dniu rozpoczęcia treningów (obecność na pierwszych zajęciach) lub w dniu podpisania umowy (jeśli umowa została podpisana wcześniej)

Harmonogram pracy Szkoły Sztuk Walki TYGRYS:

jest zgodny z harmonogramem pracy Szkół Podstawowych

 

Informacje dotyczące stroju obowiązującego na zajęciach, egzaminach oraz pokazach Kung Fu organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy Tygrys

1) Uczestnik grup początkujących zobowiązany jest do posiadania czystego, schludnego stroju sportowego (dres, podkoszulek bawełniany, halówki).

2) Po 2 miesiącach od rozpoczęcia treningów obowiązuje t-shirt z logo Szkoły Sztuk Walki Tygrys. Natomiast po 3 miesiącach treningów obowiązują atłasowe długie spodnie, specjalnie dedykowane do trenowania sztuk walki (również dostępne na stronie www.tygrys.org.pl – zakładka sklep).

3) Uczestnicy, którzy zdadzą na pierwszy stopień szkoleniowy oraz na każdy kolejny są zobowiązani do posiadania t-shirtu z logo Szkoły Sztuk Walki Tygrys oraz spodni rekomendowanych przez Szkolę Sztuk Walki Tygrys. Kompletny strój nabywany jest przez sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.tygrys.org.pl (zakładka: sklep).

4) W przypadku egzaminu na stopień żółty II oraz wyższe nieposiadanie kompletnego stroju wraz z obecnym stopniem jest równoznaczne z niedopuszczeniem do egzaminu. W wyjątkowych sytuacjach po konsultacji z Komisją Egzaminacyjną i otrzymaniem zgody – jest możliwe warunkowe dopuszczenie do egzaminu.

5) Osoby nie mogące podejść do egzaminu w wyznaczonym terminie a uczęszczające na grupę ze stopniem żółty I i wyższymi są zobowiązane do posiadania kompletnego stroju treningowego z logo Szkoły Sztuk Walki Tygrys.

6) Osoby trenujące w grupach realizujących program sanda (walki) są zobowiązani do posiadania własnych rękawic oraz ochraniaczy na golenie. Pozostały sprzęt zapewnia organizator zajęć. Rekomendowany sprzęt znajduje się w sklepie internetowym Szkoły Sztuk Walki Tygrys.