Regulamin opłat

 Informacje dotyczące składek członkowskich
za zajęcia organizowane / realizowane przez
Uczniowski Klub Sportowy TYGRYS

Załącznik 1. Regulamin opłat

1) Opłata za zajęcia jest naliczana zgodnie z obowiązującym cennikiem- płatna z góry do każdego 10go dnia miesiąca (przykład: składka za wrzesień płatna jest do 10go września).
W przypadku płatności po 10tym składka członkowska jest wyższa o 10zł (liczy się data księgowania środków na koncie UKS TYGRYS).

2)  Wielkość stałej składki miesięcznej: średnia liczba zajęć w miesiacu (zawsze przyjmujemy 4) x wielkość składki za jedne zajęcia.

Przykład: składka za 1 zajęcia wynosi 15zł, więc wielkość stałej składki miesięcznej wyniesie 60zł.

Obowiązuje rozliczenie roczne składek członkowskich w zależności od deklarowanej formy ich opłacania tj. miesieczna, semestralna lub roczna.

W przypadku wyboru składki semestralnej płatności za pierwszy semestr należy dokonać do 10 września, a za drugi semestr do 10 lutego.

W przypadku płatności składki rocznej należy dokonać wpłaty składki do 10 września za cały rok szkolny.

3)  W przypadku nadpłaty obliczonej przy rozliczeniu rocznym (czyli: porównana zostanie liczba faktycznie przeprowadzonych zajęć z wplaconą kwotą) nadwyżka ostanie zwrócona na konto Rodzica. Podliczenie roczne ma miejsce pod koniec semestru letniego.

4)    W przypadku niedopłaty należy daną kwotę dopłacić przed 10tym najbliższego miesiąca.

5)   W razie nieobecności dziecka na zajęciach (Uczestnika zajęć) rodzice nie otrzymują zwrotów kosztów.

6)  Ewentualną rezygnację z zajęć należy złożyć w formie pisemnej (forma papierowa lub via e-mail, ze skanem rezygnacji). Obowiązuje miesięczny lub semestralny* okres wypowiedzenia (*określone w Umowie). Wtedy także następuje rozliczenie uczestnictwa za zajęcia i w przypadku niedopłaty Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest dopłacić brakującą część składki.

Po uiszczeniu ostatniej wpłaty (składka członkowska za jeden miesiąc, liczony od momentu złożenia pisemnej rezygnacji z zajęć) umowa z naszą Szkołą zostanie rozwiązana. Przykład: rezygnacja złożona w styczniu wymaga opłacenia składki członkowskiej za styczeń oraz za miesiąc kolejny, tj. luty. 

7)     W przypadku odwołania zajęć nie jest pobierana opłata za daną jednostkę treningową.

8) Zniżki członkowskie oraz przeliczanie roczne składek: w przypadku uczestnictwa w zajęciach oraz opłacania składek przez przez cały rok szkolny. W innym wypadku każda składka ma charakter miesięczny (a nie przeliczeniowy).

                                     Informacje dotyczące stroju obowiązującego na zajęciach,                                                                  egzaminach oraz pokazach Kung Fu Organizowane                                                                                         przez Uczniowski klub sportowy Tygyrs

1) Uczestnik grup początkujących zobowiązany jest do posiadania czystego, schludnego stroju sportowego (dres, podkoszulek bawełniany, halówki).

2) Po 2 miesiącach od rozpoczęcia treningów obowiązuje t-shirt z logo Szkoły Sztuk Walki Tygrys. Natomiast po 4 miesiącach treningów obowiązują  długie spodnie dostępne na stronie www.tygrys.org.pl (zakładka sklep).

3) Uczestnicy, którzy zdadzą na pierwszy stopień szkoleniowy oraz na każdy kolejny są zobowiązani do posiadania t-shirtu z logo Szkoły Sztuk Walki Tygrys oraz spodni rekomendowanych przez Szkolę Sztuk Walki Tygrys. Kompletny strój nabywany jest przez sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.tygrys.org.pl (zakładka: sklep).

4) W przypadku egzaminu na stopień żółty II oraz wyższe nieposiadanie kompletnego stroju wraz z obecnym stopniem jest równoznaczne z niedopuszczeniem do egzaminu. W wyjątkowych sytuacjach po konsultacji z Komisją Egzaminacyjną i otrzymaniem zgody – jest możliwe warunkowe dopuszczenie do egzaminu.

5) Osoby nie mogące podejść do egzaminu w wyznaczonym terminie a uczęszczające na grupę ze stopniem żółty I i wyższymi są zobowiązane do posiadania kompletnego stroju treningowego z logo Szkoły Sztuk Walki Tygrys.

6) Osoby trenujące w grupach realizujących program sanda (walki) są zobowiązani do posiadania własnych rękawic oraz ochraniaczy na golenie. Pozostały sprzęt zapewnia organizator zajęć. Rekomendowany sprzęt znajduje się w sklepie internetowym Szkoły Sztuk Walki Tygyrs.