REGULAMIN OPŁAT

 

REGULAMIN  UKS Tygrys

1)  Opłata za zajęcia jest naliczana zgodnie z obowiązującym cennikiem- płatna z góry do każdego 5-go dnia miesiąca (przykład: składka za październik płatna jest do 5go października).  Składkę prosimy opłacić na początku danego miesiąca z góry (aby została ona zaksięgowana najpóźniej 5go dnia danego miesiąca).
W przypadku spóźnionej płatności, dokonanej po 5tym danego miesiąca, składka członkowska nie obejmuje już zniżki i jest wyższa o 20zł (liczy się data księgowania środków na koncie UKS TYGRYS). W przypadku płatności po 5-tym konieczne jest przeslanie na adres e-mail biura m.nogiec.kf@gmail.com potwierdzenia dokonania wpłaty składki wyższej o 20zł – co będzie podstawą do wpuszczenia uczestnika na zajęcia.

Wyjątek stanowi PIERWSZA SKŁADKA CZŁONKOWSKA: płatna jest zawsze do dwóch dni od rozpoczęcia treningów (wtedy obowiązuje jeszcze zniżka).

2)  Opłacenie pełnej składki członkowskiej upoważnia do wzięcia udziału w treningach (niezależnie od liczby zajęć w danym miesiącu). Przykład: przystąpienie do zajęć po połowie miesiąca wymaga opłacenia pełnej regulaminowej składki członkowskiej, najpóźniej do dwóch dni od przystąpienia do zajęć.

3)  Wielkość stałej składki miesięcznej jest określona w tabeli składki członkowskiej dostępnej na stronie www.tygrys.org.pl. Tabela ta jest dodatkowo załączona do dokumentów, które Rodzic/ Opiekun prawny otrzymuje przed złożeniem deklaracji uczestnictwa w zajęciach klubowych UKS TYGRYS

4)  W razie nieobecności dziecka na zajęciach Rodzic/ Opiekun prawny nie otrzymuje zwrotów kosztów, gdyż składki członkowskie nie są opłatą za zajęcia- jest to kwota stała w każdym miesiącu, wyliczona na podstawie rocznych kosztów utrzymania Klubu i realizacji celów statutowych; jej opłacenie jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa na zajęciach organizowanych przez UKS Tygrys w danej sekcji.

5)  Rodzic decyduje na początku roku o formie płatności, którą wybiera: forma składki członkowskiej semestralnej, rocznej lub miesięcznej (poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki w deklaracji i/lub poprzez dokonanie pierwszej wpłaty w danej formie płatności).

W przypadku wyboru składki semestralnej płatności za pierwszy semestr należy dokonać do 5 września (lub też do 5 października w przypadku zajęć rozpoczynających się od października), a za drugi semestr zawsze do 5 lutego.

W przypadku płatności składki rocznej należy dokonać wpłaty składki do 5 września za cały rok szkolny (lub też do 5 października w przypadku zajęć rozpoczynających się od października).

W przypadku wyboru składki miesięcznej, Rodzic/ Opiekun prawny opłaca składkę co miesiąc zgodnie z obowiązującą tabelą składek członkowskich, dostępną na stronie www.tygrys.org.pl oraz zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 1) niniejszego Regulaminu.

6) W przypadku przejścia na składkę członkowską o niższej wysokości jeden kolejny miesiąc opłacany jest zgodnie z dotychczasowym rozliczaniem. Przykład: uczeń trenuje dwa razy w tygodniu opłacając składkę członkowską w wysokości 185zł miesięcznie i w styczniu rezygnuje z drugich zajęć w tygodniu. Za miesiąc luty opłaca więc składkę 185zł, natomiast od marca jest to 115zł (przy płatności do 5go).

7)  Ewentualną rezygnację z zajęć należy złożyć w formie pisemnej (forma papierowa lub via e-mail, ze skanem rezygnacji). Obowiązuje miesięczny lub semestralny* okres wypowiedzenia (*określone w Umowie). Wtedy także następuje rozliczenie uczestnictwa za zajęcia i w przypadku niedopłaty składek Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest dopłacić brakującą część składki.
Po uiszczeniu ostatniej wpłaty (składka członkowska za jeden kolejny miesiąc, liczony od momentu złożenia pisemnej rezygnacji z zajęć) umowa z naszą Szkołą zostaje rozwiązana.
Przykład: rezygnacja złożona w styczniu wymaga opłacenia składki członkowskiej za styczeń oraz za miesiąc kolejny, tj. luty.
7.1  Wypowiedzenie miesięczne/ semestralne* (*określone w Umowie), należy uregulować do 7 dni od złożenia wypowiedzenia.
7.2  Decyzję o tym, czy dziecko ma uczęszczać na zajęcia po złożeniu rezygnacji, należy przesłać wraz z pisemnym wypowiedzeniem Umowy (w innym wypadku Trener nie będzie zabierał dziecka na zajęcia w tym okresie).

8)  W przypadku odwołania zajęć przez Trenera (jego nieobecność- np. choroba, wyjazd) nie jest pobierana opłata za daną jednostkę treningową. Rozliczenie odwołanych przez Trenera zajęć będzie miało miejsce na koniec roku szkolnego.

9)  W przypadku czasowego zamknięcia szkół i/lub przedszkoli i/lub wprowadzenia czasowego zakazu prowadzenia zajęć sportowych dodatkowych w związku z ograniczeniami epidemiologicznymi, treningi będą kontynuowane w formie zajęć on-line (z dostosowaniem programu każdego treningu tak, aby był możliwy do wykonania w domu). W takiej sytuacji harmonogram tymczasowego grafiku zajęć on-line zostanie niezwłocznie opublikowany w Aktualnościach strony www.tygrys.org.pl. Wysokość składki członkowskiej (miesięcznej, semestralnej oraz rocznej) jest stała niezależnie od formy prowadzenia zajęć.

10)   W przypadku odwołania zajęć z powodów niezależnych od organizatora (np niemożność czasowego korzystania z sali, strajk) składka za zajęcia,  które się nie odbyły, jest w pełni płatna – ze względu na gotowość instruktora do prowadzenia zajęć. W takim wypadku jest możliwość odrobienia zajęć na innej grupie treningowej (w ramach opłaconej składki) – w późniejszym terminie.

11) Uczniowski Klub Sportowy Tygrys zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia w poczet członków Klubu osób, które naruszały w przeszłości postanowienia Regulaminu dotyczącego opłat lub wymaganego stroju.

12) Umowa z naszą Szkołą zostaje zawiązana w dniu rozpoczęcia treningów (obecność na pierwszych zajęciach) lub w dniu podpisania umowy (jeśli umowa została podpisana wcześniej)

Harmonogram pracy Szkoły Sztuk Walki TYGRYS:

jest zgodny z harmonogramem pracy Szkół Podstawowych. Ostatnie zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 odbędą się dnia 20.06.2024r.

 

Regulamin dotyczący stroju obowiązującego na zajęciach, egzaminach oraz pokazach kung fu organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy Tygrys

1) Uczestnik grup początkujących w pierwszym miesiącu zajęć zobowiązany jest do posiadania czystego, schludnego stroju sportowego (dres, podkoszulek bawełniany, halówki).

2)  Po 2 miesiącach od rozpoczęcia treningów na zajęciach szkolnych obowiązuje koszulka z logo Szkoły Sztuk Walki Tygrys.

3)  Po 3 miesiącach od rozpoczęcia treningów na zajęciach szkolnych obowiązuje pełny strój treningowy – tj. koszulka Szkoły Sztuk Walki Tygrys oraz atłasowe długie spodnie, dedykowane do trenowania sztuk walki (również dostępne na stronie www.tygrys.org.pl – zakładka sklep).

4) Aby móc przystąpić do egzaminu na stopień żółty II i oraz stopnie wyższe należy posiadać kompletny strój treningowy.

5) Osoby trenujące w grupach realizujących program sanda (walki) są zobowiązani do posiadania własnych rękawic oraz ochraniaczy na golenie. Pozostały sprzęt zapewnia organizator zajęć. Rekomendowany sprzęt znajduje się w sklepie internetowym Szkoły Sztuk Walki Tygrys.